Úvod > Festivaly > Účtovná závierka za rok 2018 v podvojnom účtovníct

Účtovná závierka za rok 2018 v podvojnom účtovníct

Dátum:
28.11. - 28.11.2018
Čas konania:
Názov:
Účtovná závierka za rok 2018 v podvojnom účtovníct
Miesto:
Usporiadateľ
Popis akcie:
Ing. Acsová upozorní na legislatívne úpravy účtovných predpisov v roku 2018, na právne východiská účtovnej závierky a aktuálnu legislatívu pre r.2018.Legislatívne úpravy účtovných predpisov v roku 2018 (virtuálna mena, kapitálový fond z príspevkov). Známe zmeny účtovných predpisov pre rok 2019.Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2018 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:a/ termíny súvisiace s účtovnou závierkou,b/ register účtovných závierok,c/ kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti s tým súvisiace (novovzniknutá UJ, preradenie UJ medzi veľkostnými kategóriami),d/ spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“,e/ zverejňovanie a schvaľovanie účtovnej závierky,f/ vlastné imanie a jeho prezentácia na účely rôznych používateľov účtovnej závierky (správca dane, banka, súd), spoločnosť v kríze a plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje.3.Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:a/ bilančná kontinuita,b/ inventarizácia majetku a záväzkov a jej špecifiká podľa zložiek majetku,c/ úplnosť účtovníctva (oprávky, opravné položky, rezervy),d/ nesprávnosti z praxe (inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty,účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, testovaniepoložiek aktív na ocenenie, dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu,rovnosť účtovných a daňových odpisov, nevyfakturované dodávky, časové rozlíšenie),e/ podsúvahová evidencia,f/ splatná a odložená daň z príjmov; daňová licencia.4. Poznámky k účtovnej závierke – čo si pripraviť, na čo si dať pozor. Význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky. Nesprávnosti z praxe.5. Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania.6. Úprava základu dane z príjmov právnickej osoby (pripočítateľné, odpočítateľné položky) vo väzbe na účtovné záznamy.7. DiskusiaLektor:Ing. Jana Acsová- daňový poradca
Mám záujem